Home

Our Courses - අපගේ පාඨමාලා

For Grade 1 to 5

Special Course for Primary Students

ප්‍රාථමික අංශයේ දරුවන් සඳහා ඇති විශේෂ පාඨමාලාවකි.

For Grade 6 to 9

Special course for students according to the Information Technology Syllabus introduced by the Ministry of Education from 2018

2018 වර්ෂයේ සිට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මඟින් හඳුන්වා දුන් නව විෂය නිර්දේශයට අනුව සැකසූ පාඨමාලාවකි. එක් එක් ශ්‍රේණි සඳහා වෙන වෙනම පංති පැවැත්වේ.

For Grade 10 - 11

Special Course for G.C.E (O/L) Students in Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සනිනිවේදන තාක්ෂණය විෂය නිර්දේශයට අනුව සකසන ලද විශේෂ අ.පො.ස. (සාමාන්‍ය පෙළ) පාඨමාලාව.

For G.C.E. (A/L) Students

Special training Course for General Information Technology Online Examination

සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය විභාගය සඳහා ඉලක්කගත විශේෂ පාඨමාලාවකි. නව නිරදේශයට අනුව මාර්ගගත (Online) ක්‍රමයට විභාගයට මුහුණ දීමට පුහුණු කරනු ලබව පාඨමාලාවකි.

For Job Requirements

Special course for young people’s

තරුණ තරුණියන් සඳහා සැකසු විශේෂ Graphics පාඨමාලාව

For those who are employed

Special courses on demand

රුචිකත්වය හා අවශ්‍යතාවය මත සාකච්ඡාකරගත හැකි විශේෂ පාඨමාලා.

Information and Communication Technology

Online class Timetable

grade 6

6.00 pm to 7.30 pm every Monday from

December 6, 2021

grade 7

6.00 pm to 7.30 pm every Tuesday from

December 7, 2021

grade 8

6.00 pm to 7.30 pm every Wednesday from

December 1, 2021

grade 9

6.00 pm to 7.30 pm every Thursday from

December 2, 2021

grade 10

7.00 pm – 8.30 pm every Sunday from

December 5, 2021

grade 11

6.30 pm to 8.00 pm Every Friday from

December 3, 2021 

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

මාර්ගගත පාඨමාලා කාලසටහන

6 ශ්‍රේණිය

2021 දෙසැම්බර් 6 සිට

සෑම සඳුදා දිනකම සවස 6.00 සිට 7.30 දක්වා

7 ශ්‍රේණිය

2021 දෙසැම්බර් 7 සිට

සෑම අඟහරුවාදා දිනකම සවස 6.00 සිට 7.30 දක්වා

8 ශ්‍රේණිය

2021 දෙසැම්බර් 1 සිට

සෑම බදාදා දිනකම සවස 6.00 සිට 7.30 දක්වා

9 ශ්‍රේණිය

2021 දෙසැම්බර් 2 සිට

සෑම බ්‍රහස්පතින්දා දිනකම සවස 6.00 සිට 7.30 දක්වා

10 ශ්‍රේණිය

2021 දෙසැම්බර් 5 සිට

සෑම ඉරිදා දිනකම සවස 7.00 සිට 8.30 දක්වා

11 ශ්‍රේණිය

2021 දෙසැම්බර් 3 සිට

සෑම සිකුරාදා දිනකම සවස 6.30 සිට 8.00 දක්වා

START YOUR COURSE TODAY

Our Computer School is the only educational institution in the area that is easily accessible to students, with all facilities, air conditioning, and an environment conducive to the teaching and learning process.

All courses are offered at unbelievably low prices, and practical training is free for all courses.

In the face of the current COVID 19 epidemic situation, we are successfully conducting online classes for children through MS Teams technology.

Every child who comes in contact with us has the opportunity to make the most of the latest technology and to have a practical experience in a virtual environment.

Recruitment of students for the academic year 2022 has commenced.

අදම ඔබේ පාඨමාලාව ආරම්භ කරන්න.

සිසුන් සඳහා පහසුවෙන් ලඟා විය හැකි, සියලු පහසුකම් සහිත, වායු සමනය කරන දල, ඉගෛනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියට උචිත පරිසරයකින් සැදුම්ලත් ප්‍රදේශයේ ඇති එකම අධ්‍යාපන ආයතනය අපගේ පරිගණක පාසල වේ.

ඔබට අවශ්‍ය පාඨමාලාව ඉතාමත් සාධාරණ සහනදායී ගාස්තු යටතේ අප විසින් ඔබට අභිමානයෙන් තිළිණ කරන්නෙමු.

මේ දින වල පවතින කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ අති සාර්ථක ලෙස එම් එස් ටීම්ස් තාක්ෂණය ඔස්සේ අප විසින් අති සාර්ථක අන්දමින් දරුවන් සඳහා මාර්ගගත පංති පැවැත්වීම සිදු කෙරේ.

ලියාපදිංචි වන සෑම සිසුවෙකු සඳහාම අප ආයතනයේ වසම් නාමය යටතේ ආරක්ෂිත මයික්‍රොසොෆ්ට් අධ්‍යාපන ශිෂ්‍ය පැකේජයක් නොමිලයේ හිමි වන අතර, අප ආයතනයටම සුවිශේෂී වූ මාර්ගගත ඉගෙනුම් කළමණාකරණ පද්ධතියක් ඔස්සේ මාසික ඇගයීම් සිදු කිරීම සහ ඉගෙනුම් ආධාරක ලබාදීම සිදු කෙරේ.

නවීන තාක්ෂණය උපරිම ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් අතත්‍ය පරිසරයක් තුළ ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් ලබමින් තම අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කිරීමට, අපත් සමග සම්බන්ධ වන සෑම දරුවෙකුටම අවස්ථාව ලැබේ.

2022 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා සිසුන් බඳවාගැනීම ඇරඹුනා.

powered by

Why should you choose us?

We have been able to make our vision a reality by imparting computer knowledge to children in the area for over 3 years.

වසර 3 කට වැඩි කාලයක් ප්‍රදේශයේ දරුවන්ට පරිගණක දැනුම ලබා දීමෙන් අපගේ දැක්ම යථාර්ථයක් කර ගැනීමට අපට හැකි වී තිබේ.

Our friendly staff is dedicated to children.

අපගේ මිත්‍රශීලී කාර්ය මණ්ඩලය ළමයින් වෙනුවෙන් කැපවී සිටී.

Our computer college offers a variety of computer courses for all ages and specialized courses for you.

අපගේ පරිගණක පාසල සෑම වයස් කාණ්ඩයක් සඳහාම ගැලපෙන විවිධ පරිගණක පාඨමාලා වලින් සහ ඔබ වෙනුවෙන් විශේෂිත පාඨමාලා වලින් සමන්විත වේ. 

MESSAGE FROM THE DIRECTOR

I started this Computer Education Training School for the benefit of children in rural areas with the objective of developing their computer literacy and thereby eliminating the digital divide in our country and developing digital literacy. 

At a time when the world is currently gripped by the COVID-19 epidemic, a large number of students in the country have been disrupted in their education. And many lost their jobs. However, children as well as institutions with ICT tools and skills have done their work in different ways through the Internet with the help of information technology. But without the ability or knowledge to do so, many found it difficult to pursue their education or employment.