මුල පිටුව

සාදරයෙන් පිළිගනිමු

විදැස්නා පරිගණක අධ්‍යාපන ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවිය

2020 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා
නව පාඨමාලා ආරම්භය

2019 දෙසැම්බර් මුල සිට

6 ශ්‍රේණිය

අඟහරුවාදා

සවස 5.00 ට

7 ශ්‍රේණිය

බදාදා

සවස 4.30 ට

8 ශ්‍රේණිය

බ්‍රහස්පතින්දා

සවස 5.00 ට

9 ශ්‍රේණිය

සෙනසුරාදා

සවස 4.30 ට

10 ශ්‍රේණිය

සිකුරාදා

සවස 6.00 ට

11 ශ්‍රේණිය

සඳුදා

සවස 4.30 ට

සෑම සිසුවෙකු සඳහාම තමන් කැමති දිනයක සතියකට වරක් ප්‍රායෝගික පුහුණුවීම් සඳහා පැමිණීමේ හැකියාව ඇත.

1 සිට 5 ශ්‍රේණි වල සිසුන් සඳහා

ICT for Kids

ප්‍රාථමික අංශයේ දරුවන් සඳහා ඇති විශේෂ පාඨමාලාවකි.

6 සිට 9 ශ්‍රේණි වල සිසුන් සඳහා

ICT for Juniors

2018 වර්ෂයේ සිට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මඟින් හඳුන්වා දුන් නව විෂය නිර්දේශයට අනුව සැකසූ පාඨමාලාවකි. එක් එක් ශ්‍රේණි සඳහා වෙන වෙනම පංති පැවැත්වේ.

10 – 11 ‌‌ශ්‍රේණි වල සිසුන් සඳහා

ICT for O/L s’

තොරතුරු හා සනිනිවේදන තාක්ෂණය විෂය නිර්දේශයට අනුව සකසන ලද විශේෂ අ.පො.ස. (සාමාන්‍ය පෙළ) පාඨමාලාව.

අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) සිසුන් සඳහා

GIT for A/L s’

සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය විභාගය සඳහා ඉලක්කගත විශේෂ පාඨමාලාවකි. නව නිරදේශයට අනුව මාර්ගගත (Online) ක්‍රමයට විභාගයට මුහුණ දීමට පුහුණු කරනු ලබව පාඨමාලාවකි.

පරිගණක ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා අපේක්ෂකයින් සඳහා

Graphic Designing

තරුණ තරුණියන් සඳහා සැකසු විශේෂ Graphics පාඨමාලාව

රැකියා නියුතු අය සඳහා

Office Express

රුචිකත්වය හා අවශ්‍යතාවය මත සාකච්ඡාකරගත හැකි විශේෂ පාඨමාලා.

ඔබට ගැලපෙන පරිගණක පාඨමලාව සඳහා
ඔබත් අදම ලියාපදිංචි වන්න
පිවිසෙන්න

හල්කඳවිල ප්‍රදේශයේ ඇති එකම පරිගණක පුහුණු කිරීමේමද්‍යාස්ථානය අප වන්නෙමු.. අප ආයතනය සිසුන් අඳහා පහසුවෙන් ලඟා විය හැකි සියලු පහසුකම් සහිත වායු සමනය කරන දල ඉගෛනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියට උචිත පරිසරයකින් සැදුම්ලත් ප්‍රදේශයේ ඇති එකම අධ්‍යාපන ආයතනය වේ.

ඔබට අවශ්‍ය පාඨමාලාව ඉතාමත් සාධාරණ ලාභදායී ගාස්තු යටතේ අප විසින් ඔබට අභිමානයෙන් තිළින කරන්නෙමු.